1. Niniejszą stronę internetową prowadzi i jest własnością Biotrem Sp. z o.o. , ul. J. Smulikowskiego 6/8 lok. 20, 00-389 Warszawa, Polska, zwana dalej “Spółką”.

2. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z niniejszymi warunkami przed przystąpieniem do korzystania ze strony. Korzystając ze strony, pozyskując z niej informacje lub pozostawiając swoje dane, niniejsze warunki – które mogą zostać w każdym czasie zmienione – stają się dla użytkownika prawnie wiążące. Jeżeli użytkownik nie zgadza się przestrzegać niniejszych warunków, powinien zaprzestać korzystania ze strony.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadomienia. Użytkownik powinien przejrzeć niniejsze warunki przy każdej wizycie na stronie. Jeżeli użytkownik korzysta ze strony po wprowadzeniu zmian, oznacza to, że zgadza się on z nowymi warunkami.

4. Spółka zobowiązuje się do regularnego aktualizowania strony, dlatego jej treści i oferowane za jej pośrednictwem usługi mogą ulegać zmianie. Spółka zastrzega sobie prawo do udoskonalania, modyfikowania lub zawieszania świadczonych za pośrednictwem strony usług, lub do zamknięcia strony na czas nieokreślony w dowolnym momencie, bez zawiadomienia. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony.

5. Korzystając ze strony, użytkownik oświadcza, że ukończył 18 rok życia.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, legalność, aktualność i zgodność informacji pozostawianych przez siebie na stronie, a także za nieprawdziwe, błędne, niedokładne i naruszające prawo dane, które poda.

7. Spółka nadaje użytkownikowi ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze strony zgodnie z niniejszą umową. Użytkownik nie ma jednak prawa do modyfikacji, odtwarzania, duplikowania, kopiowania czy odsprzedawania żadnej części strony, ani do korzystania z niej w podobny sposób w celach komercyjnych lub zarobkowych, bez uprzedniej wyraźnej zgody spółki.

8. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

(a) nie będzie korzystał ze strony w sposób, który spowoduje lub może spowodować utrudnienia w dostępie do strony, jej uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik nie będzie podejmował prób nieupoważnionego dostępu do strony, do serwera lub komputera, na którym się znajduje, ani do bazy danych połączonej ze stroną. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za komunikację elektroniczną oraz treści przesyłane z jego komputera na stronę, i zobowiązuje się używać jej wyłącznie do celów zgodnych z prawem;

(b) nie będzie wykorzystywał strony w celu dokonywania oszustw, popełniania przestępstw ani prowadzenia innych działań niezgodnych z prawem lub zasadami moralnymi, nie będzie przesyłał, wykorzystywał czy ponownie wykorzystywał treści ani materiałów, które są nielegalne, obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, oszczercze, obsceniczne, ani takich, które stanowią groźbę lub naruszają prawa autorskie, znaki handlowe, prywatność i pozostałe prawa jednostek; lub które w inny sposób szkodzą innym podmiotom, są niedopuszczalne, lub które zawierają wirusy komputerowe, stanowią element kampanii politycznej, namawiają do kupna produktów, są tzw. łańcuszkami, masowymi wiadomościami e-mail czy spamem, który wywołuje irytację, brak komfortu lub niepokój; oraz

(c) będzie korzystał ze strony zgodnie z Polityką Prywatności spółki, dostępną na stronie internetowej. Przygotowując lub dystrybuując korespondencję marketingową, użytkownik nie może korzystać z list mailingowych stron trzecich. Użytkownik niniejszym zwalnia spółkę Biotrem od odpowiedzialności za szkody, straty, zobowiązania i koszty (w tym lecz nie wyłącznie, koszty i uzasadnione opłaty prawne) związane z roszczeniami lub działaniami podejmowanymi w wyniku domniemanego naruszenia powyższego zapisu. Spółka nie jest zobowiązania do monitorowania przesyłanych przez Użytkownika treści, to ma prawo je usunąć i zablokować dostęp do Strony, jeżeli uzna (lub podejrzewa), że stanowią one naruszenie powyższego zapisu.

9. Korzystając z różnorodnych funkcji Strony, Użytkownik może przekazywać spółce konkretne informacje (takie jak imię i nazwisko, informacje kontaktowe oraz inne dane). Spółka ma prawo wykorzystać podane informacje oraz dane techniczne związane w użytkowaniem strony przez użytkownika, w celu dopasowania wyświetlanych treści, ułatwienia poruszania się po stronie i prowadzenia z użytkownikiem prywatnej korespondencji. Spółka nie będzie przekazywać informacji podmiotom nieupoważnionym przez użytkownika, nie zezwoli im na ich pozyskanie i sprzedaż lub rozpowszechnienie bez uprzedniej zgody użytkownika.

10. Wszelkie informacje oraz treści, które użytkownik prześle na stronę będą zgodne z prawem, przyzwoite, szczere i prawdziwe; nie będą naruszać praw podmiotów trzecich, nie będą obsceniczne, bluźniercze ani oszczercze; nie będą zawierały wirusów ani inne szkodliwego oprogramowania komputerowego. Nie ograniczając powyższych zapisów, wszystkie informacje podane przez użytkownika muszą być dokładne i kompletne.

11. Spółka nie ma kontroli nad treściami publikowanymi na stronach podmiotów trzecich, i nie może zagwarantować wiarygodności linków do nich ani udzielić gwarancji na czy przyjąć odpowiedzialności za dostępne tam informacje.

12. Użytkownik może publikować linki do strony, pod warunkiem, że czyni to zgodnie z przepisami prawa, a jego działania nie szkodzą reputacji spółki, ani jej nie wykorzystują. Użytkownik nie może publikować linków w sposób, który wskazywałby na poparcie, zatwierdzenie czy aprobatę spółki, jeżeli takowe nie istnieje. Użytkownik może publikować linki wyłącznie na stronach, które są jego własnością. Spółka zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na publikację linków bez uprzedniego zawiadomienia, lub zobowiązania użytkownika do ich usunięcia, bez podania przyczyny. Strona internetowa, na której użytkownik publikuje linki, musi być pod każdym względem zgodna z normami dotyczącymi treści, zawartymi w niniejszej umowie.

13. Za pośrednictwem strony, spółka może świadczyć różnorakie usługi, w tym lecz nie wyłącznie, prowadzić bloga, chat czy tablice z informacjami. W przypadku świadczenia usług interaktywnych, spółka nie jest zobowiązania to ich monitorowania i moderowania, i zrzeka się odpowiedzialności za straty czy szkody powstałe na skutek korzystania z takich usług przez użytkownika niezgodnie z normami dotyczącymi treści, niezależnie od tego czy spółka moderuje świadczoną usługę. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług interaktywnych świadczonych przez spółkę wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

14. Korzystając ze Strony, Użytkownik zobowiązuje się działać zgodnie z właściwymi przepisami prawa, statutami i regulacjami.

15. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu złożonego oświadczenia (chyba że jest ono nieprawdziwe), udzielonych gwarancji czy warunków przewidzianych prawem, które zostają wyłączone w najszerszym możliwym zakresie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę dobrego imienia, reputacji, zysków ani za szkody pośrednie, szczególne czy wynikowe, za wydatki ani za inne roszczenia (które powstały na skutek zaniedbania spółki, jej pracowników, przedstawicieli czy innych podmiotów), które powstały w wyniku udostępniania materiału użytkownikowi.

16. Treści i materiały publikowane na stronie nie pełnią funkcji porad, na których można się oprzeć, w związku z czym spółka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z działań osób odwiedzających stronę – lub innych podmiotów, które mogą pozyskać te informacje – opartych na takich informacjach.

17. Akceptacja niniejszej umowy przez użytkownika jest równoznaczna z jego odstąpieniem od roszczeń przeciwko spółce i jej podmiotom zależnym (pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom), w zakresie odpowiedzialności za straty i szkody (zarówno pośrednie jak i bezpośrednie, w tym za utratę zysków, dobrego imienia oraz za utratę możliwości biznesowych), wynikających lub powiązanych z wykorzystaniem strony przez użytkownika.

18. Niezależnie od powyższego, żaden element niniejszej umowy nie stanowi ograniczenia praw wynikających z lokalnych przepisów ani innych praw ustawowych, których nie można wyłączyć w celu ograniczenia odpowiedzialności spółki za śmierć lub obrażenia ciała powstałe na skutek jej zaniedbania.

19. Użytkownik zwalnia spółkę, jej przedsiębiorstwa zależne, partnerów, z odpowiedzialności za straty, szkody, poniesione wydatki (w tym uzasadnione opłaty prawne) i inne roszczenia wynikające z naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej umowy. Spółka zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i sprawowania nadzoru – na własny koszt – nad innymi kwestiami podlegającymi rekompensacie przez użytkownika.

20. Spółka zrobi wszystko co w jej mocy, aby zapewnić nieograniczonych i pozbawiony błędów dostęp do strony. Nie może jednak tego zagwarantować. Spółka może od czasu do czasu zawiesić funkcjonowanie strony lub ograniczyć dostęp do niej w celu przeprowadzenia konserwacji czy implementacji nowych narzędzi lub usług. Spółka podejmie kroki zmierzające do ograniczenia częstotliwości i czasu trwania takich działań.

21. Użytkownik oświadcza, że informacje, które przesyła na stronę nie są poufne. W razie braku oddzielnego pisemnego porozumienia stanowiącego inaczej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że spółka będzie miała prawo wykorzystać wszelkie przekazane jej informacje, sugestie i rekomendacje w dowolnym celu.

22. Dla celów wykonywania umowy, użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie porozumienia, zawiadomienia, ujawnienia oraz inne komunikaty przekazywane mu przez spółkę droga elektroniczną posiadają status równy informacjom przesyłanym drogą tradycyjną. W przypadku każdej wiadomości e-mail przesłanej w związku z wykorzystaniem strony przez użytkownika, użytkownik oświadcza, że jej odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, a użytkownik nie prowadzi działań związanych z wysyłaniem niechcianych e-maili.

23.  W przypadku postępowania zmierzającego do egzekwowania praw wynikających z niniejszej Umowy, strona wygrywająca będzie uprawniona do rekompensaty za poniesione koszty.

24. Niniejsza umowa (oraz wszelkie spory, nieporozumienia, postępowania lub roszczenia z niej wynikające) podlega przepisom prawa obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz jurysdykcji polskich sądów.

25. Jeżeli dowolny element niniejszej umowy okaże się niewykonalny (włączając zapisy, w których spółka zrzeka się odpowiedzialności wobec użytkownika), nie wpływa to na wykonalność jej pozostałych zapisów.

26. Spółka ma prawo przenieść, przekazać lub powierzyć swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy.

27. Żaden element niniejszej umowy nie ustanawia spółki ani wspólnego przedsięwzięcia między stronami.


Biotrem Sp. z o.o.

  • ul. J. Smulikowskiego 4
  • 00-389 Warszawa
  • Polska