Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z realizacją projektu nr POIR.03.03.03-14-0201/17 pn.: Internacjonalizacja działalności BIOTREM Sp. z o.o. poprzez promocję marki na rynkach zagranicznych i udział w Branżowym Programie Promocji POLSKICH SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 BIOTREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza  do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy usługi prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) w formule  kampanii na platformie Kick-Starter na potrzeby realizacji ww. projektu.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Wzór oferty.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.


Biotrem Sp. z o.o.

  • ul. J. Smulikowskiego 4
  • 00-389 Warszawa
  • Polska