Zapytanie ofertowe Biotrem UP 1/2018

W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie dostawcy części i podzespołów na potrzeby realizacji przez Biotrem Sp. z o.o. (dalej również: Spółka) projektu badawczo-rozwojowego pt. Biotrem UP – zwiększenie skali działalności, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1137/17-00, dofinansowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę dostosowanych do indywidualnych potrzeb Biotrem Sp. z o.o. części i podzespołów stanowiących części do wytworzenia jednej maszyny: wytłaczarka specjalnego przeznaczenia do przetwarzania otrąb pszennych do zastosowania w technologii Biotrem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Szacowanie wartości zamówienia.
 3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 11.12.2018

* * *

Zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie wykonawcy zaprojektowania, wykonania wraz z dostawą form wtryskowych do urządzenia badawczego na potrzeby testowania nowych materiałów opartych o biokompozyty polilaktydowe z napełniaczami organicznymi zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Zobowiązanie do zachowania poufności.

Data publikacji: 13.12.2018

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 3/1.3.1/POIR/2018 z dnia 13.12.2018r., którego celem było wyłonienie wykonawcy zaprojektowania, wykonania wraz z dostawą form wtryskowych do urządzenia badawczego na potrzeby testowania nowych materiałów opartych o biokompozyty polilaktydowe z napełniaczami organicznymi.

Pliki do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 3/1.3.1/POIR/2018.

Data publikacji: 04.01.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 10/1.3.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 10/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie dostawcy materiałów do badań – spożywczych otrąb pszennych zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 18.12.2018

* * *

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy zapytania ofertowego nr 10/1.3.1/POIR/2018 z dnia 18.12.2018r., którego celem jest wyłonienie dostawcy materiałów do badań – spożywczych otrąb pszennych, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018 r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zamawiający PLAN BIO Sp. z o.o. informuje, iż przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 10/1.3.1/POIR/2018 z dnia 18.12.2018 r., na wyłonienie dostawcy materiałów do badań – spożywczych otrąb pszennych, do dnia 04.01.2019 r.

Data publikacji: 28.12.2018

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Dotyczy postępowania ofertowego nr 10/1.3.1/POIR/2018 z dnia 18.12.2018r., którego celem było wyłonienie dostawcy materiałów do badań – spożywczych otrąb pszennych, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie procedury Rozeznania Rynku określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju oraz Wytycznych wewnętrznych Inwestora (zwanymi dalej łącznie: „Wytyczne”), niniejszym informujemy, iż w dniu 10.01.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Procedura zostanie powtórzona.

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania ofertowego.

Data publikacji: 10.01.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 5/1.3.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 5/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna istniejącego ogrodzenia bezpieczeństwa

Data publikacji: 18.12.2018

* * *

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy zapytania ofertowego 5/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018 r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zamawiający PLAN BIO Sp. z o.o. informuje, iż przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 5/1.3.1/POIR/2018 z dnia 18.12.2018 r., na wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej, do dnia 04.01.2019 r.

Data publikacji: 28.12.2018

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego

Dotyczy postępowania ofertowego nr 5/1.3.1/POIR/2018 z dnia 18.12.2018r., którego celem było wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie procedury Rozeznania Rynku określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju oraz Wytycznych wewnętrznych Inwestora, niniejszym informujemy, iż w dniu 10.01.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Procedura zostanie powtórzona.

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania ofertowego.

Data publikacji: 10.01.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie dostawcy wykonanych w oparciu o projekty dostarczone przez Zamawiającego form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Data publikacji: 18.12.2018

* * *

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania ofertowego nr 2/1.3.1/POIR/2018 z dnia 18.12.2018r., którego celem było wyłonienie dostawcy wykonanych w oparciu o projekty dostarczone przez Zamawiającego form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie procedury Rozeznania Rynku określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju oraz Wytycznych wewnętrznych Inwestora, niniejszym informujemy, iż w dniu 01.02.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Procedura zostanie powtórzona w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania ofertowego.

Data publikacji: 1.02.2019

* * *

Zapytanie ofertowe Biotrem UP 1_1.1.1

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym mającym na celu wyłonienie dostawcy części i podzespołów na potrzeby realizacji przez Biotrem Sp. z o.o. (dalej również: Spółka) projektu badawczo-rozwojowego pt.: Biotrem UP – zwiększenie skali działalności, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1137/17-00, dofinansowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę dostosowanych do indywidualnych potrzeb Biotrem Sp. z o.o. części i podzespołów stanowiących części do wytworzenia jednej maszyny: wytłaczarka specjalnego przeznaczenia do przetwarzania otrąb pszennych do zastosowania w technologii Biotrem zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór umowy o zachowaniu poufności.
 3. Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 20.12.2018

* * *

Zapytanie ofertowe Biotrem UP 2_1.1.1

W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie dostawcy części i podzespołów na potrzeby realizacji przez Biotrem Sp. z o.o. (dalej również: Spółka) projektu badawczo-rozwojowego pt. Biotrem UP – zwiększenie skali działalności, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1137/17-00, dofinansowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie i dostawę prototypowych elementów do okrawarki wg. koncepcji zamawiającego oraz dostawę wskazanych elementów umożliwiających pracę urządzenia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Biotrem Sp. z o.o.

Planowane zamówienie obejmie zakup wraz z dostawą, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Spółki prototypowych części i podzespołów stanowiących części do maszyny: okrawarka specjalnego przeznaczenia wg. koncepcji zamawiającego, wg. specyfikacji zamieszczonej w załączniku. Wraz z ofertą prosimy również o przesłanie wypełnionej i podpisanej umowy o poufności.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór umowy o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 21.12.2018

* * *

Zapytanie ofertowe nr 5A/1.3.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 5A/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna istniejącego ogrodzenia bezpieczeństwa

Data publikacji: 11.01.2019

* * *

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania ofertowego nr 5A/1.3.1/POIR/2018 z dnia 11.01.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie procedury Rozeznania Rynku określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju oraz Wytycznych wewnętrznych Inwestora, niniejszym informujemy, iż w dniu 01.02.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Procedura zostanie powtórzona w późniejszym terminie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o unieważnieniu postępowania ofertowego.

Data publikacji: 1.02.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 10A/1.3.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 10A/1.3.1/POIR/2018, którego celem jest wyłonienie dostawcy materiałów do badań – spożywczych otrąb pszennych zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 11.01.2019

* * *

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 10A/1.3.1/POIR/2018 z dnia 11.01.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy materiałów do badań – spożywczych otrąb pszennych.

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 01.02.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 9/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 9/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy wykonanych w oparciu o projekty dostarczone przez Zamawiającego gniazd form stalowych ze wspornikami wykonanych z tworzywa rezoteksowego do maszyn do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassumzgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 1.02.2019

* * *

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 9/1.3.1/POIR/2019 z dnia 01.02.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy wykonanych w oparciu o projekty dostarczone przez Zamawiającego gniazd form stalowych ze wspornikami wykonanych z tworzywa rezoteksowego do maszyn do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 22.02.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 11/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 11/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego dwóch modułów/pięter przenośnika taśmowego z taśmą siatkową dostosowaną do kontaktu z żywnością i dwóch niezależnych systemów sterowania prędkością przesuwu taśmy do maszyn do testowania nowych materiałów wraz z ich montażem i uruchomieniem na miejscu zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 1.02.2019

* * *

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania ofertowego nr 11/1.3.1/POIR/2019 z dnia 01.02.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego dwóch modułów/pięter przenośnika taśmowego z taśmą siatkową dostosowaną do kontaktu z żywnością i dwóch niezależnych systemów sterowania prędkością przesuwu taśmy do maszyn do testowania nowych materiałów wraz z ich montażem i uruchomieniem na miejscu, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowychPoddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania oferowego.

Data publikacji: 22.02.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 13/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 13/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 5.02.2019

* * *

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego nr 13/1.3.1/POIR/2019 z dnia 05.02.2019r., którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zamawiający PLAN BIO Sp. z o.o. niniejszym informuje, że wprowadza zmianę treści zapytania ofertowego nr 13/1.3.1/POIR/2019 z dnia 05.02.2019r. w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15.03.2019r.

Opis dokonanych zmian:

pkt. VI. Zapytania ofertowego TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, który dotychczas brzmiał:

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 04.03.2019r.

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 04.03.2019r.

CZĘŚĆ 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 04.03.2019r.

CZĘŚĆ 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 04.03.2019r.

CZĘŚĆ 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 04.03.2019r.

przyjmuje brzmienie:

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 15.03.2019r.

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 15.03.2019r.

CZĘŚĆ 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 15.03.2019r.

CZĘŚĆ 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 15.03.2019r.

CZĘŚĆ 5 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: nie później aniżeli do dnia 15.03.2019r.

W związku z wprowadzeniem zmian do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 13/1.3.1/POIR/2019 z dnia 05.02.2019r. na wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum, do dnia 15.02.2019r.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zaktualizowany wzór oferty.

Data publikacji: 12.02.2019

* * *

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 13/1.3.1/POIR/2019 z dnia 05.02.2019r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum.

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 18.02.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 14/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 14/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy pojemników plastikowych na gotowe produkty wraz z pokrywami oraz wózków transportowych na potrzeby Działu B+R Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 12.03.2019

* * *

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 14/1.3.1/POIR/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 14/1.3.1/POIR/2019 z dnia 12.03.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy pojemników plastikowych na gotowe produkty wraz z pokrywami oraz wózków transportowych na potrzeby Działu B+R Zamawiającego.

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 02.04.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 15/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 15/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego kartonów na potrzeby realizacji przez Zamawiającego działań marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 03.04.2019

* * *

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania ofertowego nr 15/1.3.1/POIR/2019 z dnia 03.04.2019r., którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego kartonów na potrzeby realizacji przez Zamawiającego działań marketingowo – promocyjnych, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego.

Data publikacji: 08.04.2019

* * *

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy Zapytania ofertowego nr 15/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego kartonów na potrzeby realizacji przez Zamawiającego działań marketingowo – promocyjnych zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zamawiający PLAN BIO Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert w postępowaniu ofertowym nr 15/1.3.1/POIR/2019 z dnia 03.04.2019r. do dnia 15.04.2019r.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

Data publikacji: 08.04.2019

* * *

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 15/1.3.1/POIR/2019

Dotyczy postępowania ofertowego nr 15/1.3.1/POIR/2019 z dnia 03.04.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Zamawiającego kartonów na potrzeby realizacji przez Zamawiającego działań marketingowo – promocyjnych, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie ust. 5 pkt. XIV INFORMACJE DODATKOWE Zapytania ofertowego, niniejszym informujemy, iż w dniu 26.04.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego.

Data publikacji: 26.04.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 16/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 16/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy wykonanych w oparciu o projekt dostarczony przez Zamawiającego gniazd form stalowych wykonanych z tworzywa rezoteksowego do maszyn do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassumzgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 08.05.2019

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 16/1.3.1/POIR/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 16/1.3.1/POIR/2019 z dnia 08.05.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy wykonanych w oparciu o projekt dostarczony przez Zamawiającego gniazd form stalowych wykonanych z tworzywa rezoteksowego do maszyn do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum.

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść zawiadomienia.

Data publikacji: 22.05.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 17/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 17/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 04.07.2019

***

Zmiana treści zapytania ofertowego nr 17/1.3.1/POIR/2019

Zamawiający informuje, iż w dniu 05.07.2019r., nastąpiła zmiana treści Zapytania ofertowego nr 17/1.3.1/POIR/2019 z dnia 04.07.2019r.

Zmianie uległa treść Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr 17/1.3.1/POIR/2019 z dnia 04.07.2019r. – Zobowiązanie do zachowania poufności. Aktualizacja Załącznika nr 3 dostępna jest do pobrania poniżej.

W związku ze zmianą treści Załącznika nr 3 – Zobowiązanie do zachowania poufności termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 16.07.2019 r.

Pozostałe zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 05.07.2019

***

INFORMACJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 17/1.3.1/POIR/2019

Dotyczy postępowania ofertowego nr 17/1.3.1/POIR/2019 z dnia 04.07.2019r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem
nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum
, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działając na podstawie procedury Zasady konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju oraz Wytycznych wewnętrznych Inwestora (zwanymi dalej łącznie: „Wytyczne”), niniejszym informujemy, iż w dniu 06.08.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało umorzone bez wyłonienia Wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 06.08.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 18/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 18/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy wózków transportowych na potrzeby Działu B+R Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 05.07.2019

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 18/1.3.1/POIR/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 18/1.3.1/POIR/2019 z dnia 05.07.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy wózków transportowych na potrzeby Działu B+R Zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 29.07.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 19/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 19/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 06.08.2019

***

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 19/1.3.1/POIR/2019

Dotyczy postępowania ofertowego nr 19/1.3.1/POIR/2019 z dnia 06.08.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie Zasady Konkurencyjności określonej w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju oraz Wytycznych wewnętrznych Inwestora, niniejszym informujemy, iż w dniu 06.09.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 06.09.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 17A/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 17A/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 19.08.2019

***

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 17A/1.3.1/POIR/2019

Dotyczy postępowania ofertowego nr 17A/1.3.1/POIR/2019 z dnia 19.08.2019r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum, w związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowychPoddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Działając na podstawie ust. 5 pkt. XIV INFORMACJE DODATKOWE Zapytania ofertowego, niniejszym informujemy, iż w dniu 08.10.2019r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 08.10.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 22/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 22/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 21.08.201

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 22/1.3.1/POIR/2019 z dnia 21.08.2019r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 18.09.201

* * *

Zapytanie ofertowe nr 3/2.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 3/2.1/POIR/2018 z dnia 03.09.2018 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy wagoszuszarki wraz z rejestratorem danych w postaci zintegrowanego z wagoszuszarką komputera mobilnego na potrzeby badań nad biomateriałami, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 03.09.2019

* * *

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/2.1/POIR/2018

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Zamawiający informuje, że w dniu 12.09.2019r. TERMIN SKŁADANIA OFERT, w ramach Postępowania ofertowego nr 3/2.1/POIR/2018 z dnia 03.09.2018 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy wagoszuszarki wraz z rejestratorem danych w postaci zintegrowanego z wagoszuszarką komputera mobilnego na potrzeby badań nad biomateriałami, ZOSTAJE WYDŁUŻONY do dnia 19.09.2019 r.

Był Termin składania ofert: 12.09.2019r.
Jest Termin składania ofert: 19.09.2019r.

Pozostałe zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składania ofert.

Data publikacji: 12.09.2019

* * *

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 3/2.1/POIR/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr3/2.1/POIR/2019 z dnia 03.09.2019r, którego celem było wyłonienie dostawcy wagoszuszarki wraz z rejestratorem danych w postaci zintegrowanego z wagoszuszarką komputera mobilnego na potrzeby badań nad biomateriałami.

Pliki do pobrania:

Data publikacji: 27.09.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 21/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 21/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie wykonawcy urządzenia laboratoryjnego – elektromechanicznej wytłaczarki do prototypowania na potrzeby opracowania i wdrożenia przez Zamawiającego udoskonaleń procesowych metody tłoczenia kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu.

Data publikacji: 06.09.201

***

Zapytanie ofertowe nr 22/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 22/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Dokumentacja fotograficzna istniejącego ogrodzenia bezpieczeństwa.

Data publikacji: 10.09.201

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 22/1.3.1/POIR/2019 z dnia 10.09.2019r., którego celem było wyłonienie dostawcy dostosowanego do indywidualnych potrzeb Zamawiającego ogrodzenia bezpieczeństwa dla linii technologicznej.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 30.09.201

* * *

Zapytanie ofertowe nr 4/2.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 4/2.1/POIR/2019 z dnia 02.10.2019 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy kompletu mebli laboratoryjnych na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 02.10.2019

* * *

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Zamawiający informuje, że w dniu 11.10.2019r. TERMIN SKŁADANIA OFERT, w ramach Postępowania ofertowego nr 4/2.1/POIR/2019 z dnia 02.10.2019 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy kompletu mebli laboratoryjnych na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego, ZOSTAJE WYDŁUŻONY do dnia 23.10.2019 r.

Był Termin składania ofert: 11.10.2019r.
Jest Termin składania ofert: 23.10.2019r.

Pozostałe zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składania ofert.

Data publikacji: 11.10.2019

* * *

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2.1/POIR/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 4/2.1/POIR/2019 z dnia 02.10.2019r, którego celem było wyłonienie dostawcy kompletu mebli laboratoryjnych na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Pliki do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Data publikacji: 29.10.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 23/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr23/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 15.10.2019

***

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 23/1.3.1/POIR/2019 z dnia 15.10.2019r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum.

Załączniki do pobrania:

Pełna treść zawiadomienia.

Data publikacji: 28.10.2019

***

Zapytanie ofertowe nr 20/1.3.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 20/1.3.1/POIR/2019, którego celem jest wyłonienie dostawcy urządzenia laboratoryjnego – prasy do prototypowania na potrzeby opracowania i wdrożenia przez Zamawiającego udoskonaleń procesowych  metody tłoczenia kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219,zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Deklaracja określająca pochodzenie używanego środka trwałego.

Data publikacji: 15.10.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 5/2.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 5/2.1/POIR/2019 z dnia 06.11.2019 r., którego celem jest wyłonienie wykonawcy łatwozmywalnej podłogi laboratoryjnej na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 06.11.2019

* * *

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2.1/POIR/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 5/2.1/POIR/2019 z dnia 06.11.2019r, którego celem było wyłonienie wykonawcy łatwozmywalnej podłogi laboratoryjnej na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 28.11.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2019

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2019 z dnia 11.12.2019 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy oprogramowania do projektowania klasy: CAD 2D, CAD 3D, CAM na potrzeby prac badawczych, które będą prowadzone przez Zamawiającego w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 11.12.2019

* * *

Odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2019

Niniejsze zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie powodują zmiany treści zapytania oraz terminu składania ofert.
Zapraszamy do składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 16.12.2019

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 6/2.1/POIR/2019 z dnia 11.12.2019r, którego celem było wyłonienie dostawcy oprogramowania do projektowania klasy: CAD 2D, CAD 3D, CAM na potrzeby prac badawczych, które będą prowadzone przez Zamawiającego w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 19.12.2019

* * *

Zapytanie ofertowe nr 1/2.1/POIR/2020

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 1/2.1/POIR/2020 z dnia 23.01.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy tokarki do metalu wraz z osprzętem na potrzeby badań związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 23.01.2020

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr1/2.1/POIR/2020 z dnia 23.01.2020 r, którego celem było wyłonienie dostawcy tokarki do metalu wraz z osprzętem na potrzeby badań związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 12.02.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 3/2.1/POIR/2020

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 3/2.1/POIR/2020 z dnia 19.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy laboratoryjnego młyna żarnowego do rozdrabniania próbek biomateriałów, który stanowić będzie wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 19.03.2020

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr3/2.1/POIR/2020 z dnia 19.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy laboratoryjnego młyna żarnowego do rozdrabniania próbek biomateriałów, który stanowić będzie wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 30.03.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 4/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 4/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy automatycznego gęstościomierza do badania właściwości próbek biomateriałów, który stanowić będzie wyposażenie Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 26.03.2020

* * *

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego nr 4/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający w dniu 01.04.2020 wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 4/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

Pełna treść INFORMACJI O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 4/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. dostępna do pobrania poniżej.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 4/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. AKTUALIZACJA wzoru oferty w formacie DOC i PDF.

Data publikacji: 01.04.2020

* * *

Informacja o brakom rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 4/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający zawiadamia, iż w związku z brakiem otrzymania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 4/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy automatycznego gęstościomierza do badania właściwości próbek biomateriałów, który stanowić będzie wyposażenie Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego, przedmiotowe postępowanie zostaje nierozstrzygnięte.

Data publikacji: 20.04.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 5/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 5/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy ultradźwiękowego miernika grubości materiału do badania właściwości próbek nowych kształtek wytworzonych na bazie biomateriałów, który stanowić będzie wyposażenie Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 26.03.2020

* * *

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego nr 5/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający w dniu 01.04.2020 wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 5/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

Pełna treść INFORMACJI O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 5/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. dostępna do pobrania poniżej.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 5/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. AKTUALIZACJA wzoru oferty w formacie DOC i PDF.

Data publikacji: 01.04.2020

* * *

Informacja o braku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 5/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający zawiadamia, iż w związku z brakiem otrzymania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 5/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy ultradźwiękowego miernika grubości materiału do badania właściwości próbek nowych kształtek wytworzonych na bazie biomateriałów, który stanowić będzie wyposażenie Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego, przedmiotowe postępowanie zostaje nierozstrzygnięte..

Data publikacji: 20.04.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy kamery termowizyjnej, która stanowić będzie wyposażenie Laboratorium maszynowego nowotworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 26.03.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy kamery termowizyjnej, która stanowić będzie wyposażenie Laboratorium maszynowego nowotworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 30.03.2020

* * *

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający w dniu 01.04.2020 wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 120 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

Pełna treść INFORMACJI O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. dostępna do pobrania poniżej.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. AKTUALIZACJA wzoru oferty w formacie DOC i PDF.

Data publikacji: 01.04.2020

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 6/2.1/POIR/2020 z dnia 26.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy kamery termowizyjnej, która stanowić będzie wyposażenie Laboratorium maszynowego nowotworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 03.09.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 7/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 7/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy stanowiska wysokosprawnej polerki mechanicznej (technicznej) wraz z osprzętem na potrzeby prac badawczych, które będą prowadzone w Laboratorium maszynowym utworzonym w ramach nowotworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 27.03.2020

* * *

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr7/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy stanowiska wysokosprawnej polerki mechanicznej (technicznej) wraz z osprzętem na potrzeby prac badawczych, które będą prowadzone w Laboratorium maszynowym utworzonym w ramach nowotworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 06.04.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 8/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 8/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy elekrodrążarki wraz z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 27.03.2020

* * *

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 8/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający niniejszym informuje, że wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 8/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

Opis dokonywanych zmian:

pkt. VI Zapytania ofertowego TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, który dotychczas brzmiał:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji Zamówienia: nie później aniżeli do dnia 28.04.2020 r.

Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony aneksem do Umowy pod warunkiem otrzymania zgody od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na wydłużenie okresu realizacji projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00.

Termin i harmonogram realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sił wyższych. Przejawem siły wyższej są np. ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności, transporcie, przemieszczaniu się itp. wprowadzone przez władze państwowe.

przyjmuje brzmienie:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji Zamówienia: nie później aniżeli w ciągu 90 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy

Termin i harmonogram realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sił wyższych. Przejawem siły wyższej są np. ograniczenia w prowadzeniu określonej działalności, transporcie, przemieszczaniu się itp. wprowadzone przez władze państwowe.

W związku z wprowadzeniem zmian do Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża Termin składania ofertw Postępowaniu ofertowym nr 8/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. na wyłonienie dostawcy elekrodrążarki wraz z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego do dnia 07.04.2020 roku.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nr 8/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. pozostają bez zmian.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 8/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 • Zaktualizowany wzór oferty w wersji DOC i PDF.

Data publikacji: 31.03.2020

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 8/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 8/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy elekrodrążarki wraz z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 02.09.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 9/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 9/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy obrabiarki CNC (tokarki numerycznej CNC) wraz z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. KOREKTA – Załącznik nr 1 – Wzór oferty (DOC), Wzór oferty (PDF).

Data publikacji: 27.03.2020

* * *

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 9/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający niniejszym informuje, że wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 9/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 120 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

W związku z wprowadzeniem zmian do Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża Termin składania ofertw Postępowaniu ofertowym nr 9/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. na wyłonienie dostawcy obrabiarki CNC (tokarki numerycznej CNC) wraz z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego do dnia 07.04.2020 roku.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 9/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 1. Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego.
 2. Zaktualizowany wzór oferty DOC i PDF.

Data publikacji: 31.03.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 9/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają  na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 01.04.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 9/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają  na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 03.04.2020

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 9/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 9/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy obrabiarki CNC (tokarki numerycznej CNC) wraz z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 02.09.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 10/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 10/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym laboratoryjnych wyrobów szklanych, na potrzeby badań właściwości próbek biomateriałów, które będą prowadzone w ramach  Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 27.03.2020

* * *

Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr10/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem było wyłonienie drobnego sprzętu laboratoryjnego, w tym laboratoryjnych wyrobów szklanych, na potrzeby badań właściwości próbek biomateriałów, które będą prowadzone w ramach  Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 09.04.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 11/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 11/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy systemu badania bliską podczerwienią – analizatora NIR na potrzeby prowadzenia prac badawczych właściwości próbek biomateriałów w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 27.03.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 11/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają  na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 02.04.2020

* * *

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego nr 11/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający w dniu 02.04.2020 wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 11/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 120 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

Pełna treść INFORMACJI O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 11/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. dostępna do pobrania poniżej.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 11/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. AKTUALIZACJA wzoru oferty w formacie DOC i PDF.

Data publikacji: 02.04.2020

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 11/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 11/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy systemu badania bliską podczerwienią – analizatora NIR na potrzeby prowadzenia prac badawczych właściwości próbek biomateriałów w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 04.09.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 12/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 12/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy aparatu do pomiaru rozmiaru cząstek na potrzeby prowadzenia prac badawczych właściwości próbek biomateriałów w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 27.03.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają  na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 01.04.2020

* * *

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zamawiający w dniu 01.04.2020 wprowadza zmianę treści Zapytania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. w zakresie Terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużając Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia do: nie później aniżeli w ciągu 120 dni od daty zawarcia Umowy Dostawy.

Pełna treść INFORMACJI O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 12/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. dostępna do pobrania poniżej.

Oferty należy składać wyłącznie za pomocą Formularza dla Oferenta wg. załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

ZAKTUALIZOWANY Formularz dla Oferenta – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r. – Wzór oferty dostępny do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania:

 1. Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego.
 2. AKTUALIZACJA wzoru oferty w formacie DOC i PDF.

Data publikacji: 01.04.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają  na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 02.04.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają  na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 03.04.2020

* * *

Informacja o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 12/2.1/POIR/2020 z dnia 27.03.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy aparatu do pomiaru rozmiaru cząstek na potrzeby prowadzenia prac badawczych właściwości próbek biomateriałów w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 03.09.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 13/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 13/2.1/POIR/2020 z dnia 03.04.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy napylarki pokryć na potrzeby prowadzenia prac prototypowych i technicznych, które będą wykonywane w ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Deklaracja określająca pochodzenie używanego środka trwałego.

Data publikacji: 03.04.2020

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 13/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr13/2.1/POIR/2020 z dnia 03.04.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy napylarki pokryć na potrzeby prowadzenia prac prototypowych i technicznych, które będą wykonywane w ramach działalności Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 28.08.2020

***

Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.1/POIR/2020

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr1/1.3.1/POIR/2020, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 21.05.2020

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/1.3.1/POIR/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 1/1.3.1/POIR/2020 z dnia 21.05.2020 r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 03.07.2020

***

Zapytanie ofertowe nr 2/1.3.1/POIR/2020

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr2/1.3.1/POIR/2020, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassum zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 28.05.2020

***

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nr 2/1.3.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Unknown.jpeg

Dotyczy postępowania ofertowego nr 2/1.3.1/POIR/2020 z dnia 28.05.2020 r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: maniok, młóto browarnicze, wytłoki marchwiowe, wytłoki jabłkowe, sargassumw związku realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działając na podstawie ust. 5 pkt. XIV INFORMACJE DODATKOWE Zapytania ofertowego, niniejszym informujemy, iż w dniu 04.08.2020 r. przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 04.08.2020

***

Zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Unknown.jpeg

W związku z realizacją przez PLAN BIO Sp. z o.o. projektu badawczo-rozwojowego w ramach Umowy o wsparcie (powierzenie grantu) zawartej w dniu 31.07.2018r. z Augere Health Food Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałania 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/1.3.1/POIR/2020, którego celem jest wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219, na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: wytłoki marchwiowe, kukurydza, ryż zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Data publikacji: 05.08.2020

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 3/1.3.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Unknown.jpeg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 3/1.3.1/POIR/2020 z dnia 05.08.2020 r., którego celem było wyłonienie wykonawcy form stalowych do produkcji kształtek w technologii Biotrem objętej patentem nr 195129, patentem nr 195130, patentem nr 221219 na potrzeby testowania nowych materiałów, innych aniżeli otręby pszenne, takich jak: wytłoki marchwiowe, kukurydza, ryż.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 26.08.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 14/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 14/2.1/POIR/2020 z dnia 01.09.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy obrabiarki specjalnego przeznaczenia (wtryskarki) na potrzeby badań związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych oraz produktowych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 01.09.2020

* * *

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 14/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym nr 14/2.1/POIR/2020 z dnia 01.09.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy obrabiarki specjalnego przeznaczenia (wtryskarki) na potrzeby badań związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych oraz produktowych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 18.09.2020

* * *

Zapytanie ofertowe nr 15/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 15/2.1/POIR/2020 z dnia 05.10.2020 r., którego celem jest wyłonienie wykonawcy stanowiska do mieszania i przygotowania materiału na potrzeby badań związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych oraz produktowych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 05.10.2020

* * *

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 15/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2.1/POIR/2020 z dnia 05.10.2020 r., którego celem było wyłonienie wykonawcy stanowiska do mieszania i przygotowania materiału na potrzeby badań związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych oraz produktowych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 14.04.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 16/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 16/2.1/POIR/2020 z dnia 05.10.2020 r., którego celem jest wyłonienie wykonawcy systemu ciągłego pomiaru temperatury na potrzeby badań związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych oraz produktowych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Zapytanie ofertowe – ERRATA.
 3. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 05.10.2020

* * *

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 16/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 16/2.1/POIR/2020 z dnia 05.10.2020 r., którego celem było wyłonienie wykonawcy systemu ciągłego pomiaru temperatury na potrzeby badań związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych oraz produktowych, które będą prowadzone w nowotworzonym Centrum Badawczo-Rozwojowym.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 14.04.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 17/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 17/2.1/POIR/2020 z dnia 06.10.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy drukarki 3D na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Zapytanie ofertowe – ERRATA.
 3. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 06.10.2020

* * *

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 17/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zapytania potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego nie wpływają na zmianę treści zapytania oraz termin składania ofert.
Zapraszamy do złożenia oferty.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 07.10.2020

* * *

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 17/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 17/2.1/POIR/2020 z dnia 06.10.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy drukarki 3D na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 16.04.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 18/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 18/2.1/POIR/2020 z dnia 06.10.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy wiertarko-frezarki z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 06.10.2020

* * *

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 18/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 18/2.1/POIR/2020 z dnia 06.10.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy wiertarko-frezarki z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 16.04.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 19/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych  na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 19/2.1/POIR/2020 z dnia 06.10.2020 r., którego celem jest wyłonienie dostawcy frezarki uniwersalnej z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 06.10.2020

* * *

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 19/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 19/2.1/POIR/2020 z dnia 06.10.2020 r., którego celem było wyłonienie dostawcy frezarki uniwersalnej z osprzętem na potrzeby prowadzenia prac badawczych związanych z tworzeniem prototypów i elementów nowych rozwiązań technicznych w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 20.04.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 20/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

W związku z realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o.projektu nr: POIR.02.01.00-00-0033/18-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i prototypowni w obszarze innowacyjnych na skalę światową, w pełni biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produktów jednorazowych.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert na Zapytanie ofertowe nr 20/2.1/POIR/2020 z dnia 09.10.2020 r., którego celem jest wyłonienie wykonawcy remontu i adaptacji istniejącej wiaty na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Magazynu Próbek w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego., zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 09.10.2020

* * *

Zawiadomienie o braku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 20/2.1/POIR/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie naglowek.png

Zawiadomienie o braku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 20/2.1/POIR/2020 z dnia 09.10.2020 r., którego celem było wyłonienie wykonawcy remontu i adaptacji istniejącej wiaty na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Magazynu Próbek w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 16.04.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/POIR/2021

W związku realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.01.01.01-00-1448/20-00 pn. „Biodegradowalne i wodoodporne pojemniki na żywność wykonane z otrąb pszennych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/1.1.1/POIR/2021 z dnia 07.06.2021 r., którego celem jest zatrudnienie trzech osób na stanowisko Technika Chemika w dziedzinie chemii polimerów, w tym biomateriałów, na potrzeby realizacji prac badawczych i rozwojowych, mających na celu opracowanie biodegradowalnych naturalnych powłok polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Dodatkowe oświadczenie oferenta.
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 07.06.2021

* * *

Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/POIR/2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Unknown.png

W związku realizacją przez BIOTREM Sp. z o.o. projektu nr: POIR.01.01.01-00-1448/20-00 pn. „Biodegradowalne i wodoodporne pojemniki na żywność wykonane z otrąb pszennych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 zapraszamy Państwa do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/1.1.1/POIR/2021 z dnia 14.06.2021 r., którego celem jest zatrudnienie jednej osoby na stanowisko Specjalisty Chemika (R & D Ekspert) w dziedzinie chemii polimerów, w tym biomateriałów, na potrzeby realizacji prac badawczych i rozwojowych, mających na celu opracowanie biodegradowalnych naturalnych powłok polimerowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

Załączniki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe.
 2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

Data publikacji: 14.06.2021

* * *Biotrem Sp. z o.o.

 • Al. J. Ch. Szucha 16/52
 • 00-582 Warszawa
 • Polska