Zapytanie ofertowe nr 1

W związku z przygotowaniami do przeprowadzenia postępowania ofertowego mającego na celu
wyłonienie dostawcy części i podzespołów na potrzeby realizacji przez Biotrem Sp. z o.o. (dalej również:
Spółka) projektu badawczo-rozwojowego pt. „Biotrem UP – zwiększenie skali działalności”, nr umowy:
POIR.01.01.01-00-1137/17-00, dofinansowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R
przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę dostosowanych do indywidualnych potrzeb Biotrem Sp. z o.o. części i podzespołów stanowiących części do wytworzenia jednej maszyny: wytłaczarka specjalnego przeznaczenia do przetwarzania otrąb pszennych do zastosowania w technologii Biotrem.

Załączniki do zapytania ofertowego:

  1. Szacowanie wartości zamówienia.
  2. Wzór umowy o zachowaniu poufności.


Biotrem Sp. z o.o.

  • ul. J. Smulikowskiego 4
  • 00-389 Warszawa
  • Polska